Kruisweg 761 2132 NE Hoofddorp

023 – 3030102

09:00 - 17:00

Maandag - Vrijdag

023 - 3030102

info@po-haarlemmermeer.nl

Kruisweg 761

2132 NE Hoofddorp

07:30 - 19:00

Maandag tot Vrijdag

Passend onderwijs in de Haarlemmermeer

Doelstelling van het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband is een netwerkorganisatie met als primair doel het bieden van ondersteuning en faciliteren van de aangesloten besturen in de uitvoering en realisatie van passend onderwijs. Daarnaast geeft het samenwerkingsverband ook sturing aan processen die nodig zijn bij de organisatie van passend onderwijs en zet in op de borging van passende afspraken over de borging van een dekkend aanbod van passend onderwijs en de daarbij horende voorzieningen. Het samenwerkingsverband levert hiermee als netwerkorganisatie een bijdrage aan de borging van de zorgplicht van de aangesloten besturen. 

Binnen de Haarlemmermeer houdt passend onderwijs het volgende in:

Passend onderwijs is onderwijs, dat het best aansluit bij de mogelijkheden maar ook ondersteuningsbehoeften van een kind. Met deze kernopdracht vanuit de wet krijgt passend onderwijs in de Haarlemmermeer vorm vanuit de volgende visie en missie:

Passend onderwijs gaat over het aansluiten bij de onderwijsbehoefte en onderwijs-ondersteuningsbehoeften van leerlingen en de wijze waarop dit is georganiseerd, gefaciliteerd en gefinancierd. Passend Onderwijs richt zich daarmee in haar benadering op alle leerlingen in ons samenwerkingsverband. Waardoor ook het aanbod voor leerlingen met een ondersteuningsvraag/behoefte helder wordt weergegeven. De aangesloten schoolbesturen en hun scholen zetten in op deze ambitie en dragen samen zorg voor de borging van een dekkend aanbod Passend Onderwijs. Het samenwerkingsverband biedt ondersteuning en benodigde sturing op dit proces. In essentie betekent dit dat er voor alle kinderen passend onderwijs beschikbaar is, welke het beste aansluit bij hun mogelijkheden en mogelijke ondersteuningsvraag. De vormgeving en borging van passend onderwijs is dus altijd gekoppeld aan de mogelijkheden maar ook de grenzen van passend onderwijs waar het vraagstuk zich voordoet. Wij noemen dat de context waarbinnen het vraagstuk bekeken, geduid en gewogen dient te worden.

Toegankelijkheid en toelatingsbeleid

Het samenwerkingsverband heeft geen formele verantwoordelijkheid, rol of positie in relatie tot toegankelijkheid en of toelatingsbeleid in het onderwijs. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de aangesloten schoolbesturen. Ten aanzien van het traject tot doorstroom en uitstroom zijn er wel aangescherpte afspraken binnen het samenwerkingsverband gemaakt over de route en toeleiding naar de meest passende voorzieningen en de wijze waarop er invulling gegeven wordt aan de inrichting van het afgesproken dekkend aanbod van voorzieningen. Betreffende het proces van afgeven van een Toelaatbaarheidsverklaring, zodat een leerling toelaatbaar is in het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) of het Speciaal Onderwijs (SO cluster 3 en 4) is dit beschreven en vastgelegd in het ondersteuningsplan. De route en het kader tot aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring is doorontwikkeld en afgestemd met de scholen en schoolbesturen. Nieuwe vigerende stukken zijn in 2020 ontwikkeld en zullen in 2021 op de website van het samenwerkingsverband gepubliceerd worden.

Horizontale verantwoording

Het samenwerkingsverband stimuleert door middel van het verstrekken van informatie over het passend onderwijs en onderwijsondersteuning (TLV) de horizontale verantwoording tussen schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband.

Wat is Passend Onderwijs beleid?

Uitgangspunt: Voor ieder kind met 0nderwijs- en ondersteuningsbehoeften wordt onderzocht en geduid wat het meest kansrijke onderwijsaanbod is en op welke plek dit het best geboden en georganiseerd kan worden. En welke randvoorwaarden, afspraken en beleid daarvoor nodig zijn en geborgd worden.

Het samenwerkingsverband richt zich op het realiseren van een samenhangend geheel van onderwijsvoorzieningen zowel binnen als tussen de basisscholen en in samenwerking met de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Met dit dekkend netwerk kunnen scholen het onderwijs ook passend maken als het op de eigen school niet meer past. Het gaat hier dan om SBO en SO. In 2020 is er Kadernotitie opgesteld over de inrichting en borging van een dekkend aanbod SO en SBAO in de regio Haarlemmermeer. Deze koers is door het Samenwerkingsverband en de Gemeente bekrachtigd, waardoor de uitvoering en invulling daarvan zich in de komende drie jaar uitrolt. Ook is er in 2020 binnen het SBAO en SO een breder differentiatieaanbod aangebracht. Hiermee kan er nog beter tegemoet gekomen worden aan het borgen van een passend aanbod op de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. De borging van dit aanbod vertaald zich ook naar de keuzes die in de Meerjarenbegroting 2021-2024 zijn opgenomen. En de eerste impuls daarop is ook in de realisatie van 2020 te zien.

De kern van het gevoerde beleid ligt in de uitvoering van de wet passend onderwijs. Het passend maken van onderwijs op school of in een andere vorm van passend aanbod vormt de centrale opdracht. Hiertoe worden er ondersteuningsmiddelen t.b.v. de basisondersteuning en extra ondersteuning op de scholen, door het samenwerkingsverband op basis van een afgesproken verdeelsleutel, ingezet.

Het allocatiemodel was in de afgelopen jaren het schoolmodel, waarmee er na rato van het aantal leerlingen binnen het bestuur een vast bedrag beschikbaar wordt gesteld. De schoolbesturen hebben daarmee de verantwoordelijkheid om deze middelen zo effectief mogelijk in te zetten. Schoolbesturen leggen verantwoording af over het effect en resultaten van de inzet van deze middelen. Vanuit de doorontwikkelde werkagenda en daarmee impulsopdracht voor het samenwerkingsverband, is er in 2020 een keuze gemaakt om in de komende jaren de doorontwikkeling naar een school-expertisemodel te realiseren. Mede vanwege de M23 maatregel van OC&W is er onderzocht op welke wijze middelen t.b.v. het school-expertisemodel zijn uitwerking moet vinden. Daarom is er in 2020 ook een doorvertaling richting het begrotingsmodel en de inrichting van het format gemaakt. Waarmee tegemoet gekomen wordt aan de opdracht om de vermogenspositie van samenwerkingsverbanden terug te brengen.

Naast het beschikbaar stellen van de financiële ondersteuningsmiddelen vanuit het schoolmodel, stelt het samenwerkingsverband ook ondersteuning in de vorm van diensten, vanuit het  expertisemodel-principe beschikbaar. Deze diensten zijn:

 • Ondersteuning en inzet van het Consulententeam;
  • voor periodiek overleg PaO
  • inzet bij strategiebepaling casuïstiek
  • inzet bij Betrokkenoverleg
  • deelnemers/trekkers bij ontwikkelgroepen en netwerkbijeenkomsten.
 • Centraal Coördinatiepunt;
  • biedt ondersteuning bij de invulling van de onderzoeksfase Zorgplicht aan scholen en schoolbesturen. Doorbraak bij specifieke zij-instroom en verhuiscasuïstiek.
 • Expertise platform:
  • ten behoeve van consultatie
  • doorbraak en inzet bij complexe vraagstukken en als gesprekspartner bij Betrokkenen-overleggen;
  • eventueel aanvullende onderzoek.
 • Scholing- en expertise ontwikkeling:
  • In het creëren van de optimale context i.s.m. ouders en betrokkenen is voorwaardelijk.
  • Het voeren van gesprekken vanuit een oplossingsgerichte visie is een vak apart.
  • Vanuit het samenwerkingsverband worden scholen en besturen ondersteund door scholing, expertise- en netwerkbijeenkomsten.
 • Inzet op centrale organisatie en sturing door het SWV op regionale ontwikkeling en samenwerking met Ketenpartnerorganisaties.