023-5541588

Ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan leggen de schoolbesturen samen vast hoe ze passend onderwijs op de scholen willen organiseren en financieren. Eerst wordt het concept van het ondersteuningsplan besproken met de betreffende gemeenten. Dat gebeurt in het op overeenstemming gericht overleg (OOGO). Daarna heeft de ondersteuningsplanraad (OPR) recht van instemming met het plan. In de OPR zitten ouders en personeelsleden.