Kruisweg 761 2132 NE Hoofddorp

023 – 3030102

09:00 - 17:00

Maandag - Vrijdag

023 - 3030102

info@po-haarlemmermeer.nl

Kruisweg 761

2132 NE Hoofddorp

07:30 - 19:00

Maandag tot Vrijdag

Visie en missie

De visie van het SWV luidt dan ook “Creëer de optimale context”

Wij realiseren ons dat het optimaliseren van deze context niet oneindig is en dat er altijd grenzen zitten aan de “maakbaarheid van de context”. Zo spelen factoren als de context van zaken binnen de school en klas, de kerndoelen voor het Primair onderwijs, kernafspraken over de basis-en extra ondersteuning, de vorm en wijze van bekostigen van onderwijs, een belangrijke rol in de uiteindelijke borging van het kunnen realiseren van de benodigde onderwijscontext voor een leerling.

De visie van het SWV gaat over het optimaliseren van de context, zoals dat hierboven beknopt is beschreven. Het samenwerkingsverband positioneert zich richting de borging van het in gezamenlijkheid geformuleerde kader en het in gezamenlijkheid organiseren en borgen van passend onderwijs. Het SWV stimuleert inzet op gezamenlijke strategiebepaling en duidelijke procesbenadering. Hierbij speelt de inzet van het Betrokkenenoverleg, waarbij goed wordt gekeken   welke invulling van specialistische ondersteuning daarbij wordt ingezet, een zeer belangrijke rol.

Om de kwaliteit en kansrijke uitkomst van dit proces te waarborgen heeft het samenwerkingsverband in 2020 gericht ingezet op de organisatie van een aantal belangrijke faciliteiten en voorzieningen. Waaronder het Centrale Coördinatiepunt, expertiseplatform en consulententeam. Dit is terug te zien in de wijze waarop in de komende jaren, de sturing op processen maar de ook in de financiële facilitering is vormgegeven. Dit heeft zich ook vertaald naar een aangescherpte Meer Jarenbegroting.

Hiermee wordt de kwaliteit van Passend Onderwijs ondersteund en geborgd.

De missie die hieruit voortkomt is; “Het versterken van context rondom het kind.”

Het is de ambitie van het SWV om de context rondom het kind zoveel mogelijk te versterken. ‘Het kind en zijn/haar ontwikkeling staat centraal.’ In het kader van passend onderwijs werken ouders, school en overige betrokkenen (aanvullende expertise) samen aan de borging van de ontwikkeling en doorgaande lijn van het kind. De gezamenlijke betrokkenheid van allen is daarbij rand-voorwaardelijk. Door goed samen te werken in het organiseren en creëren van het passend maken van onderwijs en aanbod, wordt tegemoet gekomen aan de realisatie van een passend onderwijs-en ondersteuningsaanbod voor alle leerlingen.  Het SWV zet in op een oplossingsgerichte manier van werken. Dit betekent dat daar waar mogelijk, binnen de grenzen en mogelijkheden van passend onderwijs in de scholen, scholen en de ouders met ondersteuning van benodigde inzet van experts, voor en met het kind oplossingen zoeken in het organiseren en borgen van passend onderwijs. Het organiseren van de basisondersteuning en extra ondersteuning binnen de scholen wordt naast de reguliere middelen en inzet van de scholen, ondersteund door de inzet van  ondersteuningsmiddelen en beschikbare expertise vanuit het samenwerkingsverband. Waarmee maximaal wordt ingezet op het passend maken van het onderwijs en/of onderwijsaanbod. 

Over de inzet van beschikbare middelen voor de basisondersteuning en extra ondersteuning zijn gerichte afspraken met alle schoolbesturen in de Haarlemmermeer gemaakt. Op welke wijze deze worden ingezet op de scholen is te lezen in de SOP’s van de scholen. Er vindt jaarlijkse verantwoording door de schoolbesturen plaats over de inzet en effect van de toegekende middelen.

In 2020-2021 is een gerichte traject ingezet op het komen tot een heldere indeling en beschrijving over wat er onder de basisondersteuning en wat onder de extra ondersteuning wordt geduid.

De definities daarvan zullen o.a. in 2021 worden opgenomen in de aangescherpte koersnotitie op het Ondersteuningsplan 2020-2023.