Kruisweg 761 2132 NE Hoofddorp

023 – 3030102

09:00 - 17:00

Maandag - Vrijdag

023 - 3030102

info@po-haarlemmermeer.nl

Kruisweg 761

2132 NE Hoofddorp

07:30 - 19:00

Maandag tot Vrijdag

Het ondersteuningsplan

In 2019 is er een nieuw ondersteuningsplan 2019-2023 vastgesteld. Echter, op basis van de Impuls Opdracht Kwaliteitsbeleid en geconstateerde situatie in 2019/aanvang 2020, is in 2020 het ondersteuningsplan 2019-2023 tegen het licht gehouden. Dit heeft geleid tot uitbreiding en aanscherping van de ambitie, missie en visie van het samenwerkingsverband en de aangeslotenen. Dit gericht op de inhoudelijke alsook organisatorische componenten. Door de AV is om die reden besloten dat er een addendum/koersnotitie op het ondersteuningsplan wordt geschreven. Gekozen is om dit in de vorm van een Koersnotitie te doen als opmaat voor een nieuw ondersteuningsplan in 2023. Met het aangescherpte ondersteuningsplan wordt ingezet op innovatie en een bredere implementatie van een dekkend aanbod passend onderwijs.

Doel Realisatie Planning
Onderliggende onderdelen en stukken ontwikkelen en uitwerken als onderlegger van het beoogde addendum. Juni 2021: onderliggende producten zijn uitgewerkt en vastgesteld.

 

Start beschrijving addendum vindt plaats.

Juni 2021: afstemming met OPR heeft plaatsgevonden. Stukken zijn ter lezing en instemming met OPR gedeeld.

Okt 21:

 

concept addendum gereed en def. besluitvorming binnen AV.

Nov 21: OOGO

Beschrijving t.b.v. goede uitvoering van het addendum op het ondersteuningsplan inzet op  gerichte traject tot het komen van een heldere indeling en beschrijving van de basis- en extra ondersteuning binnen de scholen en daarmee samenwerkingsverband wordt geduid. Jan-juni 2021: breed onderzoek binnen de scholen en veld.

 

Juni 2021: rapportage onderzoek gereed.

Presentatie van bevindingen binnen netwerkbijeenkomst

Vertaling naar SOP’s scholen

Afgerond p.d. juni 21

 

Gereed juni 21

Gepland sept 21

Sept-dec 21

Breder onderzoek naar de versterking van het multidisciplinair samenwerken tussen het domein passend onderwijs en domein Jeugdzorg. 

 

Opstellen rapportage bevindingen conclusie, bevindingen en aanbevelingen

Kwaliteitsbijeenkomst gemandateerde professionals en IB-ers in netwerk 

De definities en uitwerking daarvan zullen in 2021 o.a. worden opgenomen in de aangescherpte koersnotitie op het ondersteuningsplan 2020-2023. 

Vertaling naar SOP’s scholen

Onderzoek feb-mei 2021

 

April 2021

Gespreksvoering met gemeente + uitvoerders

Aanzet juni 2021 gemaakt

Gereed 

 

Juni 21

September 21

Sept-okt 21

In de lijn van het bovenstaande is er ingezet op een doorontwikkeling van aanbod, diensten en expertise. Waarmee tegemoet wordt gekomen aan de borging van de basis-en extra ondersteuning en een breed aanbod Passend Onderwijs voor alle kinderen. Er is in 2020 gerichte inzet uitgerold op ontwikkeling van de volgende onderdelen binnen het inhoudelijke domein, in de werkagenda 2020-2024: 

  • Hoogbegaafdheid; 
  • IOC (integraal onderwijs centrum)? dekkend aanbod SBO-SO
  • Schakelonderwijs
  • Centraal Coördinatiepunt voor onder- en zij-instromers met (mogelijke) ondersteuningsbehoefte
  • Expertiseplatform
  • Multidisciplinaire samenwerking binnen de Haarlemmermeer (Domeinen Onderwijs en Jeugdzorg)
  • Expertise ontwikkeling passend onderwijs met de scholen en schoolbesturen
  • Borging van het in 2020 ondertekende thuiszitterspact.

Download hier het document “Ondersteuningsplan 2019-2023”
Download hier het addendum “Ondersteuningsplan 2019-2023”
Download hier het document “OP Haarlemmermeer”
Download hier het document “Raamwerk addendum”