Kruisweg 761 2132 NE Hoofddorp

023 – 3030102

09:00 - 17:00

Maandag - Vrijdag

023 - 3030102

info@po-haarlemmermeer.nl

Kruisweg 761

2132 NE Hoofddorp

07:30 - 19:00

Maandag tot Vrijdag

Diensten binnen het SWV

Ondersteuning

Ondersteuning en begeleiding

De dienstverlening van het samenwerkingsverband richt zich op begeleidingsvraagstukken van scholen en schoolbesturen rondom passend onderwijs en arrangeren. Daarnaast levert het samenwerkingsverband ondersteuning, expertise en advisering bij de invulling scholen/schoolbesturen bij de zorgplicht. Het samenwerkingsverband zet gerichte expertise in van professionals vanuit het Centraal Coördinatiepunt ten behoeve van arrangeren. Het consulententeam PaO, draagt bij aan expertiseontwikkeling van passend onderwijs en bijbehorende vraagstukken voor professionals in het samenwerkingsverband. 

Dit alles wordt geborgd door inzet van de volgende activiteiten: 

1. Cyclische gespreksvoering passend onderwijs en arrangeren 

De consulenten van het samenwerkingsverband ondersteunen en adviseren de scholen in hun uitvoering van de wet op passend onderwijs. Tijdens de cyclische gesprekken worden, aan de hand van doelgroepenindeling, de leerlingstromen besproken. Daarnaast wordt periodiek met scholen over de ontwikkeling van indicatoren PaO gesproken. Die zich vertalen naar afspraken die in het lopende schooljaar aandacht behoeven met betrekking tot de doorontwikkeling van passend onderwijs en samenwerking in de keten. 

2. Ontwikkel- evaluatie gesprekken 

De consulent voert twee keer per jaar een ontwikkel- evaluatiegesprek met de onder hem/haar vallende scholen. Dit om: 

 1. a. De werkprocessen en samenwerking tussen de school en de consulent binnen het samenwerkingsverband te evalueren. 
 2. b. Met de school te reflecteren op de voortgang en ontwikkeling van de indicatoren passend onderwijs. Met als doel de voortgang te optimaliseren en waar nodig zaken aan te scherpen en door te ontwikkelen. Maar ook de samenwerking en de ondersteuning/begeleiding op elkaar af te stemmen. Van deze gesprekken wordt een verslag gemaakt. Waarin een compacte weergave van de ontwikkeling in afgelopen periode en vooruitblik op de vertaling van de uitkomsten en afspraken die binnen het gevoerde gesprek op de werk- en begeleidingsafspraken zijn gemaakt. 

3. Centraal coördinatiepunt (CCP) 

Het centraal coördinatiepunt biedt ondersteuning aan schoolbesturen bij hun invulling van de onderzoeksfase binnen de Zorgplichtroute. Waarbij in de aanmeldroute ingezet wordt op professionele begeleiding m.b.t. diverse afstemming en gespreksvoering tussen scholen, ouders en ketenpartners uit de regio als het gaat om aanmeldingen voor kinderen bekend met een extra ondersteuningsvraag. 

Samen met alle betrokkenen en met de inzet van het expertiseplatform wordt de ondersteuningsvraag helder in kaart gebracht en wordt een gezamenlijke uitkomst geduid. Vervolgens worden de randvoorwaarden geregeld die nodig zijn voor de realisatie van de 

meest passende en kansrijke onderwijsplek en ondersteuningsaanbod. Er wordt een helder perspectief geschetst voor de leerling en de afspraken die daarbij horen uitgerold. 

4. Expertiseplatform 

Het expertiseplatform is een onderdeel van het centraal coördinatiepunt. 

Het expertiseplatform is ingericht om scholen te ondersteunen bij het duiden van diverse vraagstukken met betrekking tot leerlingen waarbij sprake is van extra ondersteuningsvraag en/of waarbij sprake is van een mogelijke verwijzing naar SO/SBO. 

5. TLV procedure 

Voor plaatsing van een leerling in het speciaal (basis) onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze wordt afgegeven door het samenwerkingsverband na een zorgvuldig gelopen traject met school, ouders, consulent en eventuele overige betrokkenen. 

De TLV wordt afgegeven op basis toetsing van de duiding van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de juiste matching met de beoogde oplossingsrichting. 

Aanvullende informatie kunt u elders lezen op de website van het samenwerkingsverband. 

Download hier Ontwerp en inrichting

Centraal Coördinatiepunt

Toelichting Centraal Coördinatiepunt (CCP)

Het Centraal Coördinatiepunt binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer biedt ondersteuning aan scholen en ketenpartners uit de regio als het gaat om aanmeldingen voor kinderen met een extra ondersteuningsvraag. Om daarmee te beoordelen welk mogelijk passend onderwijsaanbod het meest kansrijk is en of er iets anders nodig is.

Samen met alle betrokkenen en met de inzet van het expertiseplatform wordt de ondersteuningsvraag helder in kaart gebracht; de ondersteuningsbehoefte in relatie tot het passend onderwijsaanbod om daarmee de meest passende onderwijsplek te duiden. Met die duiding worden tevens de randvoorwaarden geregeld die nodig zijn voor de realisatie van de meest passende en meest kansrijke onderwijsplek en aanbod. Hiermee wordt een helder perspectief geschetst voor de leerling en de afspraken die daarbij horen geborgd.

 

Vanuit wet en regelgeving passend onderwijs is duidelijk benoemd hoe de zorgplicht geregeld en belegd is. Vanuit de zorgplicht van besturen ligt daar de onderzoeksplicht wanneer er sprake is van een ondersteuningsbehoefte passend onderwijs bij kinderen.

De termijnen die gekoppeld zijn aan de onderzoeksfase zijn helder beschreven in de wet op passend onderwijs. (6+ 4 weken) Op basis van bestuurlijke afspraken binnen het samenwerkingsverband Haarlemmermeer is afgesproken dat het CCP bij de activiteiten in de onderzoeksfase een belangrijke en sturende rol speelt. De formele zorgplicht blijft bij schoolbesturen liggen.

 

Vanuit deze zorgplicht is het schoolbestuur dan ook verantwoordelijk voor het traject en een eventuele TLV- aanvraag. Wanneer er nog geen school betrokken is zal de TLV aanvraag voorbereid worden door het CCP in nauwe samenwerking met de voorschoolse voorziening. De daadwerkelijke TLV- aanvraag zal formeel door een schoolbestuur gedaan worden. Hierover zijn  bestuurlijke afspraken gemaakt.

 

Voor wie

 • Kinderen vanuit voorschoolse voorzieningen
 • Kinderen met een zorgaanbod of hulpverleningsaanbod met ondersteuningsvragen in de voorschoolse vaardigheden.
 • Verhuiscasuïstiek van buiten en binnen het samenwerkingsverband
 • Overstapcasuïstiek: ouders zoeken een andere school
 • Kinderen van ouders in Blijf van mijn Lijfhuizen, Maatschappelijk Wonen e.d.
 • Kinderen die vanuit de Taalklassen naar andere scholen uitstromen

 

Verwijzers

 • Voorschoolse voorzieningen zoals de peuteropvang met VE en kinderdagverblijven, behandel- en/of kinderdienstencentra
 • Scholen waar kinderen worden aangemeld. Scholen zijn belast met onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte en duiding van de zwaarte in het kader van de zorgplicht Passend Onderwijs. Deze verantwoordelijkheid wordt geborgd door de inzet en interventies van het CCP.
 • Ouders

Download hier het document “Werkproces CCP”

Download hier het document “Routekaart CCP”