Kruisweg 761 2132 NE Hoofddorp

023 – 3030102

09:00 - 17:00

Maandag - Vrijdag

023 - 3030102

info@po-haarlemmermeer.nl

Kruisweg 761

2132 NE Hoofddorp

07:30 - 19:00

Maandag tot Vrijdag

Bestuurlijke governance

Bestuurlijk Governance

Bij de gezamenlijk ambitie, visie en missie hoort ook een passend governancemodel. De AV en het samenwerkingsverband hebben in 2020-2021 ingezet op het proces van aanscherping van bestuurlijk governance binnen de Haarlemmermeer. Dit in de lijn van de aanbevelingen die in het rapport ‘evaluatie Passend onderwijs’, ten aanzien van bestuurlijk governance zijn geformuleerd.

De aanscherping binnen het SWV heeft zich gericht op de benodigde samenwerkingscultuur, sturing en samenwerking binnen het landschap van het dekkend aanbod en de voorbereiding van een daarbij passend bestuurlijk model. Waarbij scheiding toezicht en bestuur beter geborgd kunnen worden.    

Governance ontwikkelingen (Interne beheersing en toezicht)

Het SWV Passend onderwijs Haarlemmermeer heeft gekozen voor de vereniging als rechtsvorm. 

Op basis van artikel 17a en 17b van de Wet op het primair onderwijs heeft het samenwerkingsverband de scheiding tussen bestuur en toezicht vormgegeven. Er is binnen de vereniging gekozen voor de organieke scheiding van bestuur en intern toezicht. De directeur-bestuurder vormt het bestuursorgaan en draagt namens de aangesloten besturen zorg voor de wettelijke en statutaire opdracht. De algemene vergadering fungeert als intern toezichthoudend orgaan. Met deze vorm van inrichting van de governance, voldoet het samenwerkingsverband aan de wettelijke kaders. De algemene vergaderingen worden voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Er zijn vijf algemene vergaderingen per schooljaar.

Naast de algemene vergadering heeft het samenwerkingsverband op basis van de statuten twee commissies ingesteld. Het betreft hier een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie. Deze commissies zijn samengesteld uit de leden van de vereniging. Deze commissies hebben een adviserende rol richting de leden van de vereniging en hebben een eigen reglement dat zijn grondslag in de statuten vindt. 

In 2020 is verder invulling gegeven aan aanscherpingsopdracht governance vanuit de ‘Evaluatie Passend onderwijs’ en gespreksvoering met Inspectie in het kader van de herstelopdracht. Binnen deze context is een impuls georganiseerd om de bestuurlijke samenwerking in het kader scheiding van bestuur en onafhankelijk toezicht t.b.v. governance opnieuw te onderzoeken en uit te werken. In 2020 heeft een aantal bijeenkomsten/werksessies plaatsgevonden, waarin in gezamenlijkheid invulling is gegeven aan een beoogde doorontwikkeld governance structuur maar ook de inrichting en borging van de samenwerkingscultuur.