Kruisweg 761 2132 NE Hoofddorp

023 – 3030102

09:00 - 17:00

Maandag - Vrijdag

023 - 3030102

info@po-haarlemmermeer.nl

Kruisweg 761

2132 NE Hoofddorp

07:30 - 19:00

Maandag tot Vrijdag

Beleid en kernactiviteiten

Beleid en kernactiviteiten

Uitgangspunt: Voor ieder kind met onderwijs- en ondersteuningsbehoeften wordt onderzocht en geduid wat het meest kansrijke onderwijsaanbod is en op welke plek dit het best geboden en georganiseerd kan worden. En welke randvoorwaarden, afspraken en beleid daarvoor nodig zijn en geborgd worden.

Om dit te realiseren wordt er in eerste instantie binnen de reguliere basisscholen gewerkt met activiteiten/interventies binnen het beschreven aanbod in de basisondersteuning en aanvullende/extra ondersteuning. Binnen het SBO en SO wordt dit gerealiseerd vanuit het aanvullende ondersteuningsaanbod. Voor alle scholen geldt dat zij binnen het SOP hebben opgenomen waar de ondersteuning uit kan bestaan en waar de grenzen van het aanbod liggen.

Download hier het document “Basis- en extra ondersteuning”.

Het samenwerkingsverband richt zich op het realiseren van een samenhangend geheel van onderwijsvoorzieningen, zowel binnen als tussen de basisscholen en in samenwerking met de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Met dit dekkend netwerk kunnen scholen het onderwijs ook passend maken als het op de eigen school niet meer past. Het gaat hier dan om SBO en SO. In 2020 is er een kadernotitie opgesteld over de inrichting en borging van een dekkend aanbod SO en SBO in de regio Haarlemmermeer. Deze koers is door het samenwerkingsverband en de gemeente bekrachtigd, waardoor de uitvoering en invulling daarvan zich in de komende drie jaar uitrolt. Ook is er in 2020 binnen het SBO en SO een breder differentiatieaanbod aangebracht. Hiermee kan er nog beter tegemoet gekomen worden aan het borgen van een passend aanbod op de onderwijsbehoeften van leerlingen. De borging van dit aanbod vertaalt zich ook naar de keuzes die in de meerjarenbegroting 2021-2024 zijn opgenomen. En de eerste impuls daarop is ook in de realisatie van 2020 te zien.  

De kern van het gevoerde beleid ligt in de uitvoering van de wet passend onderwijs. Het passend maken van onderwijs op school of in een andere vorm van passend aanbod vormt de centrale opdracht. Hiertoe worden er ondersteuningsmiddelen t.b.v. de basisondersteuning en extra ondersteuning op de scholen, door het samenwerkingsverband op basis van een afgesproken verdeelsleutel, ingezet. 

Het allocatiemodel was in de afgelopen jaren het schoolmodel, waarmee er naar rato van het aantal leerlingen binnen het bestuur een vast bedrag beschikbaar wordt gesteld. De schoolbesturen hebben daarmee de verantwoordelijkheid om deze middelen zo effectief mogelijk in te zetten. Schoolbesturen leggen verantwoording af over het effect en resultaten van de inzet van deze middelen. Vanuit de doorontwikkelde werkagenda en daarmee impulsopdracht voor het samenwerkingsverband, is er in 2020 een keuze gemaakt om in de komende jaren de doorontwikkeling naar een school-expertisemodel te realiseren. Mede vanwege de M23 maatregel van OC&W is er onderzocht op welke wijze middelen t.b.v. het school-expertisemodel zijn uitwerking moet vinden. Daarom is er in 2020 ook een doorvertaling richting het begrotingsmodel en de inrichting van het format gemaakt. Waarmee tegemoet gekomen wordt aan de opdracht om de vermogenspositie van samenwerkingsverbanden terug te brengen.    

Naast het beschikbaar stellen van de financiële ondersteuningsmiddelen vanuit het schoolmodel, stelt het samenwerkingsverband ook ondersteuning in de vorm van diensten, vanuit het expertisemodel-principe beschikbaar. Deze diensten zijn: 

  • Ondersteuning en inzet van het consulententeam; voor 6-wekelijks cyclisch overleg met de IB’er(s); inzet bij strategiebepaling leerlingen met OPP; inzet bij Multi Disciplinair Overleg (MDO); deelnemers/trekkers bij ontwikkelgroepen en netwerkbijeenkomsten.
  • Centraal Coördinatiepunt; biedt ondersteuning bij de invulling van de onderzoeksfase zorgplicht aan scholen en schoolbesturen. Doorbraak bij specifieke zij-instroom en verhuiscasuïstiek.
  • Expertiseplatform: Ten behoeve van consultatie; doorbraak en inzet bij complexe vraagstukken en als gesprekspartner in MDO; evt. aanvullend onderzoek. 
  • Scholing en expertiseontwikkeling: In het creëren van de optimale context i.s.m. ouders en betrokkenen is expertise voorwaardelijk; Het voeren van oplossingsgerichte gesprekken is een vak apart. Vanuit het samenwerkingsverband worden scholen en besturen ondersteund via expertise- en netwerkbijeenkomsten.
  • Inzet op centrale organisatie en sturing door het SWV op regionale ontwikkeling en samenwerking met ketenpartnerorganisaties Download hier het document “Benadering SWV PO Haarlemmermeer”