023-5541588

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Ieder kind in Nederland is leerplichtig, volgt onderwijs of staat ingeschreven op een school. Soms blijkt tijdens de schoolcarrière van een leerling dat het niet voldoende lukt om het onderwijs passend te maken op de school waar de leerling zit.

Dat kan betekenen dat een leerling voor een kortere of langere tijd naar een school voor speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) gaat waar extra ondersteuning kan worden geboden. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. In deze TLV staan de afspraken tussen de verwijzende school, de ontvangende school en de ouders.

Hieronder volgt de procedure:

  • In de driehoek leerkracht-kind-ouders is in overleg met elkaar overeenstemming bereikt dat aan de onderwijsbehoefte van de leerling op de huidige school niet kan worden voldaan. Dit is het moment om naar een gespecialiseerde vorm van onderwijs te zoeken.
  • Als er een school is gevonden wordt met elkaar gekeken of er op deze school kan worden voldaan aan de onderwijsbehoeften van de leerling en of het onderwijs aansluit bij de mogelijkheden van de leerling.
  • Als alle partijen het met elkaar eens zijn wordt er een TLV ingevuld. De drie partijen zijn gelijktijdig aan tafel en vullen de TLV in. Dit proces is heel belangrijk! Het gaat over helder krijgen van wat er nu gevraagd wordt en wie wat gaat doen.  De ouders hebben hierbij een belangrijke rol, zij vormen de verbinding tussen de verwijzende school en de ontvangende school. Ouders praten mee en doen mee.
  • Na ondertekening van de TLV door alle partijen gaat deze naar het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het uiteindelijk toekennen van de TLV. Er wordt advies gevraagd aan een gedragsdeskundige en een tweede onafhankelijke deskundige zoals wettelijk is bepaald. Nadat het samenwerkingsverband de TLV heeft toegekend kan de leerling zijn onderwijs carriere voortzetten op deze passende plek, voor zolang dat wenselijk is.

Voor het aanvragen van een TLV kunt u via de volgende link het aanvraagformulier downloaden.