06-20317039

Passend onderwijs in Haarlemmermeer

In 2014 is de Wet op passend onderwijs van kracht geworden. De uitvoering van deze wet ligt in de handen van de schoolbesturen, die hierbij door het samenwerkingsverband worden ondersteund en gefaciliteerd. Alle schoolbesturen voor primair onderwijs zijn verenigd binnen dit samenwerkingsverband “Passend onderwijs Haarlemmermeer PO”. De grenzen van het samenwerkingsverband zijn dezelfde als die van de gemeente Haarlemmermeer.

De kern van deze Wet op passend onderwijs is dat elk kind onderwijs krijgt, dat het beste aansluit bij zijn of haar mogelijkheden, oftewel zo passend mogelijk. Voor de meeste kinderen is het onderwijs prima passend op de school waar zij onderwijs volgen. In sommige gevallen hebben kinderen extra ondersteuning nodig. Dit kan gaan om ondersteuning in de klas, in de thuissituatie of combinaties hiervan.

Bij de vraag om ondersteuning staat binnen de Haarlemmermeer altijd de driehoek ouder – leerkracht – kind centraal. Wij noemen dat de “kerntriade”. Deze kerntriade bepaalt in overleg met elkaar wat er nodig is en hoe de ondersteuning eruit zou moeten zien. Uitgangspunt is dat de ondersteuning zoveel mogelijk wordt aangeboden op de plek waar deze nodig is. Als blijkt dat de ondersteuning niet het gewenste resultaat oplevert kan binnen de triade worden gekozen voor het laten aansluiten van externe partijen.

Kerntriade