06-20317039

Medezeggenschap

De Eerste Kamer heeft dinsdag 9 oktober 2012 het wetsvoorstel Passend onderwijs aangenomen. Met de aanname van het wetsvoorstel is de zorgplicht voor scholen per 1 augustus 2014 ingegaan. Veel partijen uit het onderwijsveld zijn al hard bezig met de voorbereidingen op een zorgvuldige invoering van Passend onderwijs.

Dit geldt ook voor Samenwerkingsverband Passend onderwijs Haarlemmermeer (SWV). Daarom is het van belang te bezien op welke wijze de (mede)zeggenschap vorm krijgt binnen het SWV. Het bestuur van het SWV heeft zeggenschap over de wijze waarop Passend onderwijs gerealiseerd wordt en over de verdeling van de middelen.

Het bestuur van het SWV heeft haar plannen beschrijven in een ondersteuningsplan. In dat plan wordt aangegeven op welke wijze de samenwerkende schoolbesturen Passend onderwijs gaan realiseren. De middelen worden verdeeld over de scholen en voorzieningen, waardoor aan ieder kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte een passende plek wordt geboden.

De ondersteuningsplanraad (OPR) is het medezeggenschapsorgaan van het SWV. De OPR bestaat uit personeelsleden en ouders van leerlingen van scholen, die zijn aangesloten bij het SWV. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden en wel zodanig, dat het aantal leden bestaat uit een gelijk aantal ouders en leerkrachten, elk de helft van het aantal leden. In het SWV is gekozen voor een OPR van maximaal 22 leden om zoveel mogelijk schoolbesturen te laten participeren en om een breed draagvlak te verkrijgen.

De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan.

Voor meer informatie en contact: oprhaarlemmermeer@gmail.com