06-20317039

Klachten en bezwaarprocedure

De school van uw kind zoekt samen met u en uw kind oplossingen en toepassingen om het onderwijs voor uw kind zo passend mogelijk te maken. Dit vraagt samenwerking in de driehoek ouder – leerkracht – kind. Soms verloopt de samenwerking stroef of ingewikkeld. In dat geval kunt u gebruik maken van bemiddeling of mediation vanuit het samenwerkingsverband. Een mediator kan helpen om de samenwerking te verbeteren, zodat de kwestie opgelost kan worden. Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van het landelijk netwerk van onderwijsconsulenten, die ook bemiddeling tussen ouders en school verzorgen.

Als u er samen met school, na bemiddeling of mediation, niet uitkomt, dan kunt u – samen met school – het geschil voorleggen aan de landelijke geschillencommissie passend onderwijs. Deze commissie kan een bindende uitspraak doen. Uiteindelijk bestaat er altijd de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de rechter of de commissie gelijke behandeling.

Bezwaarprocedure

De ouder(s)/verzorger(s) van een leerling waarvoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is aangevraagd, het schoolbestuur dat de TLV heeft aangevraagd en andere belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen tegen de beslissing van het samenwerkingsverband over al dan niet afgifte van een TLV. Het bezwaarschrift dient u in bij het samenwerkingsverband zelf. Het samenwerkingsverband legt het bezwaarschrift vervolgens voor aan de Landelijke Bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so (LBT) te Utrecht. Voor informatie omtrent de bezwaarprocedure TLV: http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/landelijke-bezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-sbovso