Kruisweg 761 2132 NE Hoofddorp

023 – 3030102

09:00 - 17:00

Maandag - Vrijdag

023 - 3030102

info@po-haarlemmermeer.nl

Kruisweg 761

2132 NE Hoofddorp

07:30 - 19:00

Maandag tot Vrijdag

Welkom bij Passend Onderwijs in de Haarlemmermeer

Welkom op de website van het samenwerkingsverband PO Haarlemmermeer. Dit samenwerkingsverband is een vereniging, waarbinnen 6 schoolbesturen voor Primair onderwijs en 4 schoolbesturen met speciaal primair onderwijs, zijn aangesloten. De samenstelling zorgt ervoor dat er een breed aanbod van scholen beschikbaar is. De aangesloten schoolbesturen hebben in gezamenlijkheid ambitieuze doelen voor de komende jaren geformuleerd, welke de bestuurlijke samenwerking binnen de borging van een dekkend aanbod verder zal versterken. Op deze site vindt u diverse informatie over wat Passend Onderwijs inhoudt, wat wij als samenwerkingsverband aan ondersteuning en diensten bieden, welke processen daarbij aan de orde zijn. En welke koers er voor de komende vier jaar is geformuleerd.  Lees verder onder de knop Organisatie.

Passend onderwijs Haarlemmermeer shortcuts

 • Zorgplicht

  Bij de vormgeving van Passend Onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijs-begeleidingsbehoeften speelt de Zorgplicht een rol. Zorgplicht richt zich op de inspanning en verantwoordelijkheid van schoolbesturen en hun scholen om binnen de kaders en grenzen van Passend Onderwijs, invulling aan de basis en extra ondersteuning te geven door een aanbod welke aansluit bij de beschrijving van hun basis-en extra ondersteuning. Lees hiervoor verder onder Zorgplicht.

 • Ondersteuningsplan

  Passend Onderwijs binnen de Haarlemmermeer gaat uit van het organiseren van kansrijke onderwijs-begeleidingsarrangementen voor leerlingen welke aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Lees hiervoor verder onder Ondersteuningsplan.

 • Medezeggenschap

  De Ondersteuningsplanraad is het medezeggenschapsorgaan binnen het Samenwerkingsverband. De OPR bestaat uit een afgevaardigde ouder-en personeelsgeleding van de aangesloten schoolbesturen Lees verder op welke wijze medezeggenschap is ingericht binnen ons samenwerkingsverband onder Medezeggenschap.

 • Centraal coördinatiepunt

  Het centraal coördinatiepunt levert vanuit het samenwerkingsverband dienstverlening binnen de aanmeld-en onderzoeksfase Passend Onderwijs, waarmee de zorgplicht van de schoolbesturen tijdens de aanmeldings- en onderzoeksfase een heldere invulling krijgt. Lees verder onder Centraal Coördinatiepunt.

 • Aanbod extra ondersteuning

  Het samenwerkingsverband richt zich in haar aanbod en ondersteuningsactiviteiten, op de advisering, begeleiding en ondersteuning van de scholen en schoolbesturen van het samenwerkingsverband. Binnen de context van de vormgeving en borging van Passend Onderwijs voor leerlingen en de daarbij behorende samenwerking en afstemming met ouders en overige betrokkenen. Lees verder onder Dekkend aanbod.

 • Kwaliteitsbeleid

  De doorontwikkeling van het Kwaliteitsbeleid en de vertaalslag van doelen naar een aangescherpt Ondersteuningsplan zijn voor het Samenwerkingsverband, de Speerpunten van beleid voor 2021-2024. Lees verder onder Ondersteuningsplan.

 • Dekkend aanbod

  Passend Onderwijs binnen de Haarlemmermeer gaat uit van het organiseren van kansrijke onderwijs-begeleidingsarrangementen voor leerlingen welke aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Binnen de scholen en tevens het scholenaanbod s(b)o wordt binnen de basis en extra ondersteuning, invulling aan een gedifferentieerd aanbod gegeven. Lees hiervoor verder onder Dekkend aanbod.

 • Speciaal onderwijs & speciaal basis onderwijs

  Het samenwerkingsverband PO Haarlemmermeer vindt het van groot belang dat de toeleiding en toegang tot speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs onderwijs goed is georganiseerd. Daartoe zijn een aantal helder processen ontwikkeld en van kracht. Daarnaast zet het samenwerkingsverband gericht in op vroeg-signalering en snelle interventies bij jonge kinderen en zij-instromers die in gaan stromen binnen onderwijs en een gericht ondersteuningsarrangement nodig hebben. Voor deze processen werkt het samenwerkingsverband met de inzet van het centraal coördinatiepunt. Lees verder onder Diensten binnen het SWV

 • Downloadbieb

  In de downloadbieb vind je documenten over inhoudelijk beleid, organisatorisch beleid en overige documentatie. De aanvraag- en routeformulieren voor bijvoorbeeld een toelaatbaarheidsverklaring, melding bij het CCP of de formats voor het op te stellen OPP staan vermeld onder “Aanvraag- en routeformulieren”. Lees verder onder Downloadbieb.