Ondersteuning

Printvriendelijke versie

 

Brugteam

Vanaf 1 augustus 2014, gelijk met de invoering van de Wet op Passend onderwijs, is het samenwerkingsverband gestart met het zogenaamde "Brugteam". Dit team bestaat uit de ambulant begeleiders, die zich tot 1 augustus bezighielden met het begeleiden van de rugzakleerlingen. Leerlingen waarvan de rugzak na 1 augustus 2014 doorliep krijgen natuurlijk nog steeds de ondersteuning van deze begeleiders, tot het aflopen van de indicatie bij cluster 4-leerlingen en eind groep 8 bij cluster 3-leerlingen.

Als een school samen met ouders het idee heeft dat een leerling wat extra ondersteuning nodig heeft kan een beroep worden gedaan op het brugteam. Door het formulier (te vinden in de "download bieb" op deze website) in te vullen en door partijen te laten ondertekenen kan de aanvraag bij het samenwerkingsverband worden ingediend. Deze aanvraag wordt vervolgens besproken in de wekelijkse vergadering van het brugteam en er wordt bekeken wie er zo snel mogelijk inzetbaar is om de leerling te gaan ondersteunen. Er wordt een afspraak gemaakt met school en ouders en bekeken wat er nodig is om de leerling die ondersteuning te bieden, die op dat moment nodig is.

Speciaal Basis Onderwijs (SBO)

Binnen het samenwerkingsverband zijn er 4 scholen voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO). Deze vier scholen vallen onder twee afzonderlijke schoolbesturen. De plaatsing op een SBO komt tot stand nadat ouders, basisschool en SBO-school met elkaar hebben besloten dat een overstap voor de leerling het meest passend zal zijn. Vervolgens wordt bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd door de "kerntriade". Deze triade bestaat altijd uit ouders, huidige school en eventueel toekomstige school. Zij gaan met elkaar in overleg en bekijken wat voor de leerling de meest passende vorm van onderwijs zal zijn. Binnen 5 werkdagen wordt deze TLV door het samenwerkingsverband afgegeven. Pas nadat de TLV door partijen is ontvangen mag de leerling op één van de SBO-scholen worden geplaatst.

Het aanvraagformulier voor een toelaatbaarheidsverklaring is te vinden onder het kopje "download bieb" op deze website.

Speciaal Onderwijs (SO)

Het speciaal onderwijs (SO) is binnen het samenwerkingsverband vertegenwoordigd. Door de grotere regionale spreiding van deze vormen van onderwijs, is er binnen de Haarlemmermeer een aantal lokaties voor Speciaal Onderwijs, waarvan de besturen buiten het samenwerkingsverband gevestigd zijn. De plaatsing op een SO gebeurt, net als bij een plaatsing op het SBO, door het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring door de "kerntriade", waarbij overleg plaatsvindt tussen ouders, huidige school en eventueel toekomstige school. Door het samenwerkingsverband wordt vervolgens de toelaatbaarheidsverklaring afgegeven en pas dan kan de leerling op het SO geplaatst worden.

Het aanvraagformulier voor de toelaatbaarheidsverklaring vind u onder "download bieb" op onze website.

Schakelklas

In het samenwerkingsverband is een voorziening voor "schakelonderwijs". Het gaat hier om kinderen, die het Nederlands niet als moedertaal hebben en vanuit het buitenland korter dan een jaar woonachtig zijn in Nederland. De schakelklas blijft altijd in ontwikkeling. Vanaf 1 augustus 2014 is overgegaan op een voltijdvariant, waarbij kinderen rechtstreeks instromen in de schakelklas en zich dus niet eerst aanmelden op een reguliere basisschool. Instroom geschiedt dus ook meestal rechtstreeks vanuit de gemeente, zodra een buitenlands gezin met kinderen zich hier heeft aangemeld. Gestreefd wordt naar een verblijf van, uiteraard afhankelijk van de resultaten, ca. één jaar in de schakelklas.

Een inschrijfformulier voor het schakelonderwijs vind u onderstaand tussen de te downloaden bestanden.