Welkom op de site van Passend onderwijs Haarlemmermeer

Inmiddels is de invoering van de Wet Passend onderwijs al enige tijd geleden en zijn wij tevreden over de resultaten. In grote lijnen betekent de Wet, dat ieder kind recht op onderwijs heeft, dat het beste aansluit bij zijn of haar mogelijkheden. Dit betekent zoveel mogelijk maatwerk! Het maken van maatwerk kan heel divers zijn. Het kan gaan om ondersteuning van een kind,... lees meer

Onze visie

Printvriendelijke versie

Het creëren van een optimale context gebeurt op basis van het voeren van de dialoog die ontstaat naar aanleiding van de onderwijsbehoefte, de onderwijsvraag van een leerling. Een dialoog rondom de mogelijkheden, de kansen die door de leerkracht, de ouder(s) en het kind worden aangedragen. Binnen deze dialoog, binnen deze mogelijkheden wordt gezocht naar oplossingen, toepassingen die in het belang zijn van de verdere ontwikkeling van het kind. Wordt de oplossing gevonden binnen deze dialoog dan zal iedereen zich eigenaar voelen van de oplossing en zal zich ook verantwoordelijk voelen voor het te behalen resultaat. Dit leidt er toe, dat de oplossing ook vaak passend is. Om dit te bereiken gaan we uit van vraagsturing waarbij de doelen en de oplossingen van de vragende partij centraal staan. De achterliggende gedachte is, dat zodra een buitenstaander het probleem oplost, het altijd een oplossing is die niet eigen is. Er bestaat dan ook een gerede kans dat in de driehoek ouders, kind en leerkracht deze oplossing na verloop van tijd minder bruikbaar is, omdat het immers een oplossing is die van buitenaf bedacht is.

In principe is elke vraag rondom Passend onderwijs een nieuwe, een unieke. Het beantwoorden van die vragen leidt tot een verdere groei aan inzichten en competenties, die telkens weer nieuwe mogelijkheden ten aanzien van een vraag genereren. Naast het creëren van de optimale context binnen de school kent het samenwerkingsverband een aantal voorzieningen, die een bijdrage leveren aan het vormgeven en realiseren van een dekkend netwerk rondom Passend onderwijs. Op deze manier kunnen we binnen het samenwerkingsverband beter uitvoering geven aan de zorgplicht, die aan de besturen van de scholen gevraagd wordt. Deze voorzieningen vormen het "gereedschap" waarvan kinderen, ouders en leerkrachten gebruik kunnen maken bij het oplossen van problemen. Het is van groot belang dat dit "gereedschap" ook te gebruiken is. De beschikbaarheid en toegankelijkheid worden daarom zo optimaal mogelijk georganiseerd.